Do góry

Deklaraca dotycząca źródeł ciepła

Od 1 lipca br. na każdego właściciela lub zarządcę nieruchomości został nałożony nowy obowiązek wynikający z zapisów nowelizacji Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Deklaracja ta, jest częścią tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolskiego rejestru źródeł ciepła. Baza zawiera informacje zarówno na temat domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych.
Czas na złożenie deklaracji zależy od stanu budynku. Dla istniejących już budynków jest to 12 miesięcy licząc od 1 lipca, dla budynków nowobudowanych – 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
 
Deklaracja zawiera podstawowe dane dotyczące nieruchomości tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.
Deklarację można złożyć:
 
w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego,
w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać pocztą albo złożyć w Referacie Kształtowania Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.
Obowiązek ten jest konieczny do spełnienia, nawet w przypadku wcześniejszego przekazania przez mieszkańców danych inwentaryzacyjnych na potrzeby innych baz, w tym Małopolskiej Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków.
Co się stanie w przypadku niezłożenia deklaracji?
 
Art. 27h ust. 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów stanowi: "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny".
Szczegółowe informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie w Referacie Kształtowania Środowiska pod numerem telefonu 32 75 85 121. bądz na stronie chrzanow.pl/inne/

 

Script logo