Do góry

Elektrownia w Balinie?

 

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej „Chrzanów – Balin” o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Chrzanów” na działce nr 3554/3 obręb Balin oraz o ustaleniu zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Miasta Chrzanowa

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 735 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 26 stycznia 2022 r. zostało wydane postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej „Chrzanów – Balin” o mocy do 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Gmina Chrzanów” na działce nr 3554/3 obręb Balin oraz o ustaleniu zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Dróg Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, Al. Henryka 20, pokój nr 21 w poniedziałki w godz. 700 - 1700, wtorki – czwartki w godz. 700-1500 i piątki w godz. 700-1300, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu zapoznania się z ww. dokumentem z pracownikiem prowadzącym sprawę pod numerem 32/7585121.

Na wydane postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie do 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Stroną postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) na tym etapie postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszaru znajdującego się w odległości do 100 m od granic tego terenu.

Obwieszczenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chrzanowie na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Zastępca Burmistrza

Jolanta Zubik

Źródło

https://bip.malopolska.pl/umchrzanow,a,2052791,obwieszczenie-zawiadamiajace-strony-postepowania-o-wydaniu-postanowienia-o-nalozeniu-obowiazku-przep.html?fbclid=IwAR1nJSfKkpVSAA8SbgY5jY7U8bf0uEN4-SWxjzzDUXld-E_3EsDoI2ZcySU

 

Script logo