Do góry

NIE przeciwko strefie przemysłowej i spalarni

Podpisz petycję

Poniżej gotowa forma do wysłania listownie i uzasadnienie

Chrzanów, dnia……………………
…………………………………..
Imię, nazwisko
…………………………………..
…………………………………..
Adres

 


Burmistrz Miasta Chrzanowa

Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów

 

Dotyczy: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ja, niżej podpisany/a, będąc świadomy/a swoich praw, życia w zdrowiu i w zgodzie z naturą oraz ochrony tych podstawowych praw. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); wyrażam stanowczy sprzeciw wobec przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic wnosząc następujące uwagi do tego projektu.

1. Niezgodność działań z podstawowymi prawami konstytucyjnymi.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że państwo zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które powinny prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
Głównym celem polityki ochrony środowiska jest zapobieganie negatywnym zmianom w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi wynikającego z narażenia na szkodliwe czynniki środowiskowe. Zgodnie z zasadami polityki ochrony środowiska, programy ochrony środowiska powinny być ukierunkowane na osiągnięcie głównych celów jak usprawnienie działań w sferze systemowej w celu zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu poprzez ochronę różnorodności biologicznej.
Konstytucja nakłada na władze publiczne obowiązki o charakterze programowym, tj. prowadzenie polityki zapewniającej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom oraz ogólny obowiązek ochrony środowiska (art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji). Zgodnie z art. 5 Konstytucji każdy Polak ma zagwarantowane prawo do ochrony zdrowia.

2. Niezgodność z celami i zadaniami z zakresu ochrony środowiska dla województwa małopolskiego dokumentu „Program Strategiczny Ochrona Środowiska” sporządzonym na lata 2014-2020 oraz programem „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”.
W programie ochrony środowiska dla województwa małopolskiego określono zakres działań, które muszą być wdrażane na poziomie lokalnym. Cele zawarte w programie wojewódzkim określają także kierunki działań dla programu ochrony środowiska dla powiatu chrzanowskiego. Są to następujące działania priorytetowe i ważne dla polityki ekologicznej województwa: poprawa stanu wód, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, poprawa stanu środowiska naturalnego, ochrona przed hałasem, ochrona żywych zasobów przyrody, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrona przed skutkami poważnych awarii przemysłowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego.
Aktualnie, zamiast działań proekologicznych i poszukiwań nowych kierunków dalszych działań naprawczych mających na celu poprawę stanu środowiska poprzez zaproponowany plan, planuje się wdrażanie działań mających na celu wzrost emisji zanieczyszczeń w tym węglowodorów alifatycznych i aromatycznych czyli toksycznych substancji o potencjalnym działaniu kancerogennym i mutagennym, wzrostu hałasu, odorów, pyłów, możliwym skażeniu wód podziemnych oraz likwidacją bioróżnorodności. Szczególnie dotyczy to terenów oznaczonych symbolami : 14PU, 15PU, 16PU, 17PU, 10, 1/T, 2/T.

3. Brak rzetelnie przeprowadzonej analizy opisu siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów na terenach, na których zmieni się sposób zagospodarowania, również bez wskazania okresu obserwacji, w tym szczegółów obserwacji w okresie lęgowym ptaków i okresie wegetacyjnym roślin.
Obszary zieleni przeznaczone pod zabudowę w ramach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowo-usługowej na terenie Chrzanowa, Balina i Luszowic stanowią bogate siedlisko wielu gatunków zwierząt, głównie ptaków, owadów, płazów, gadów i ssaków, z których znaczna część to gatunki chronione. Ochrona siedlisk gatunków chronionych wynika z §6 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt ( Dz.U. 2016 r. poz. 2183 ze zm.).

4. Pominięcie w Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby projektu planu miejscowego wielu istotnych, występujących na danym terenie siedlisk gatunków chronionych, w tym gatunków pod ścisłą ochroną gatunkową takich jak: czajka, kosaciec syberyjski, centuria pospolita, derkacz.

5. Nieuwzględnienie autorskiej koncepcji przebiegu korytarzy ekologicznych (terenów umożliwiających migrację zwierząt pomiędzy terenami zielonymi) zawartej w Prognozie oddziaływania na środowisko
Zaproponowany przebieg korytarzy ekologicznych wyznaczonych na podstawie wizji terenowej przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko, obejmuje tereny zadrzewione i zakrzewione z których przez lata korzystały i korzystają w dalszym ciągu m.in. zwierzęta kopytne, w szczególności obecne na terenach sołectwa Luszowice – chmary jelenia szlachetnego, sarny, łosie. Teren ten jest również miejscem lęgowym wielu obserwowanych i obecnych na terenie planowanej strefy przemysłowej, gatunków ptaków w tym m.in. derkaczy, gąsiorków, trznadli, słowików, kuropatw, przepiórek, skowronków i innych chronionych prawnie gatunków.

6. Brak zapewnienia możliwości stałego i miarodajnego monitorowania poziomu uciążliwości oraz brak aktualnych danych (wyrażonych w liczbach dokładnych wartości) na temat pomiarów (wiarygodnych pomiarów stałych na przestrzeni przynajmniej roku) uciążliwości emisji zanieczyszczeń w tym węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, odorów, hałasu, pyłów, tylko i wyłącznie dla terenu obejmującego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 274ha, położonego na terenie gminy Chrzanów i sołectw Luszowic i Balina oraz przedstawienia prognozy dla tych wartości odnosząc się do planowanych inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko terenów objętych projektem miejscowego planu.

 

 

…………………………………………
podpis

Script logo