Do góry

KOMUNIKAT dla interesariuszy budowy gazociągu Oświęcim – Tworzeń

JT S.A.
Biuro Budowy Gazociągu
Kontakt: ul. Karola Olszewskiego 22 (II piętro), 43-600 Jaworzno
tel. +48 606 124 656
pstafiej@jtsa.pl


Wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści, których działki znajdują się w pasie montażowym zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną, otrzymają pisemne zawiadomienia od Wykonawcy Robót o terminie rozpoczęcia prac budowalnych. Zawiadomienia będą kierowane pod adresy uwidocznione w katastrze nieruchomości prowadzonym przez właściwe starostwo powiatowe.
W zawiadomieniu zostanie podany termin spotkania z właścicielem na terenie danej działki w celu komisyjnego opisu stanu jej zagospodarowania przed budową. Po zakończeniu robót budowalnych Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu, a następnie do protokolarnego przekazania nieruchomości właścicielowi nieruchomości.
Protokół sporządzony podczas komisyjnego opisu stanu zagospodarowania działki przed i po budowie, będzie stanowił część dokumentacji w postępowaniu odszkodowawczym prowadzonym przez właściwego terytorialnie wojewodę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w indywidualnej decyzji administracyjnej wojewody, w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.
Komisyjne spisanie protokołów przed rozpoczęciem budowy będzie poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem i oznaczeniem w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz granic pasa montażowego.
Więcej informacji o inwestycji:
https://www.gaz-system.pl/pl/system-przesylowy/inwestycje/pozostale-inwestycje-kluczowe/oswiecim-tworzen.html

 

Script logo