Do góry

5 mln zł dla świetlic wiejskich

Świetlice wiejskie to małe centra lokalnej kultury - budynki stworzone z myślą o mieszkańcach, przeznaczone do spędzania wolnego czasu, organizowania różnych form rekreacji, rozwijania zainteresowań i integrowania lokalnej społeczności.

Lokalna działalność społeczna to ważny element rozwoju regionu. Aktywni obywatele tworzą kapitał społeczny, który jest bazą do pozytywnych zmian w całym województwie

- podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

Celem projektu jest wsparcie gmin w działaniach na rzecz rozwoju świetlic wiejskich. Realizacja zadania służy podniesieniu standardów i jakości życia na terenach wiejskich poprzez m.in. zakup elementów wyposażenia, a także prace remontowo – budowlane w świetlicach wiejskich.

Na realizację zadania pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2024” Województwo Małopolskie przeznaczy łącznie środki w wysokości ponad 4,9 mln zł. W ramach zadania, pomoc finansowa na prace remontowo – budowlane zostanie udzielona 25 gminom dla 30 świetlic wiejskich.

 

https://www.malopolska.pl/

Script logo