Do góry

Budżet Obywatelski ZAGŁOSUJ!

 

Plac zabaw zgodnie z dokumentacją projektową spełniającą wymogi prawne usytuowany będzie na działce o numerze 522/5 wielkości 870 m² czyli na terenie ogrodu przedszkolnego. Część terenu należy przygotować pod montaż urządzeń zabawowych poprzez likwidację starych urządzeń. W ramach zadania zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe, które muszą posiadać atesty gwarantujące normy bezpieczeństwa, aby dzieci mogły się bezpiecznie bawić na świeżym powietrzu. Plac zabaw zostanie oznakowany za pomocą tablicy regulaminowej określającej zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.
W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania:
1. Spotkanie organizacyjno-informacyjne - powołanie zespołu odpowiadającego za realizację zadań, podział funkcji i czynności.
2. Przygotowanie materiałów promocyjnych.
3. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji promującej zadanie – zachęcenie do głosowania na zadanie.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej celem zgłoszenia budowy do właściwego organu.
5. Uporządkowanie terenu pod budowę placu zabaw/demontaż i utylizacja starych urządzeń.
6. Zakup, dostawa i montaż atestowanego (certyfikowanego) sprzętu na placu zabaw oraz wykonanie podbudowy i nawierzchni trawiastej:
- Zestaw metalowy nr 6 (AVIS-ekologiczne place zabaw)
- Bujak Kiwak
- Bujak Koniczynka
- Bujak Konik
- Kosz na śmieci
- Tablica Regulaminowa
7. Otwarcie placu zabaw.

Uzasadnienie zadania

W pierwszej kolejności uzasadnieniem projektu placu zabaw przeznaczonego dla dzieci, jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju. Plac zabaw ma wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, rywalizacji oraz polepszenia sprawności ruchowej. Niemniej istotnym elementem uzasadniającym modernizację placu zabaw przy Przedszkolu w Balinie jest podjęcie kolejnych działań, doprowadzających do dalszego rozwoju atrakcyjności jego infrastruktury.

Zakres i zastosowanie zadania

Projekt jest skierowany głównie do dwóch grup odbiorców. Pierwszą będą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, dla których będzie można przygotować specjalną ofertę w ramach zajęć przedszkolnych, uwzględniającą te wszystkie elementy opisane powyżej. Drugą grupą odbiorców będą mieszkańcy naszego Sołectwa, którzy będą mieli warunki do aktywnego wypoczynku całą rodziną podczas funkcjonowania przedszkola oraz wszystkich imprez organizowanych przez przedszkole.

Opis lokalizacji

Teren należący do Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka - patrona ekologów w Balinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 7, 32-500 Chrzanów, na działce o numerze 522/5 wielkości 870 m².

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

 

1 Wykonanie projektu placu zabaw wraz z mapą (w celu zgłoszenia do właściwego organu) 5 000 zł
2 Nadzór budowlany nad realizacją zadania 1 928,50 zł
3 Zestaw metalowy nr 6 (AVIS-ekologiczne place zabaw) z dostawą i montażem 32 106 zł
4 Bujak Kiwak z dostawą i montażem 1 537,50 zł
5 Bujak Koniczynka z dostawą i montażem 1 537,50 zł
6 Bujak Konik z dostawą i montażem 1 537,50 zł
7 Kosz na śmieci z dostawą i montażem 984 zł
8 Tablica Regulaminowa z dostawą i montażem 369 zł
Łącznie: 45 000 zł

Zagłosuj TUTAJ

 

Źródło Chrzanow.pl

Script logo