Do góry

KODEKS ETYKI RADNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

PREAMBUŁA

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania wybieralnych przedstawicieli władzy lokalnej zwanych w dalszej części Kodeksu radnymi samorządu terytorialnego, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci
katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych samorządu terytorialnego.

ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1
l.2.3.Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania radnych samorządu terytorialnego w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich radnych
samorządu terytorialnego.Radni samorządu terytorialnego służą państwu, społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.

ZASADY POSTĘPOWANIA
Artykuł 2
Radni samorządu terytorialnego pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:

  • praworządności,
  • bezstronności i bezinteresowności,
  • obiektywności,
  • uczciwości i rzetelności,
  • odpowiedzialności,
  • jawności,
  • dbałości o interes publiczny,
  • godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
  • uprzejmości i Życzliwości w kontaktach z obywatelami,


WYKONYWANIE FUNKCJI

Artykuł 3
1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych samorządu terytorialnego poszanowania Konstytucji i prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od radnych samorządu terytorialnego wysokich standardów etycznych zachowań.
2. Radni samorządu terytorialnego pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem; podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.
3. Radni samorządu terytorialnego respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingerują w kompetencje organów wykonawczych samorządu terytorialnego:
Artykuł 4
1 . Radni samorządu terytorialnego działają bezstronnie i bezinteresownie.
2. Radni samorządu terytorialnego nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Radni samorządu terytorialnego nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.
4. Radni samorządu terytorialnego nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form faworyzowania.
5. Radni samorządu terytorialnego kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych, ani osobistych (w czasie kadencji, ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.
Artykuł 5
l. Radni samorządu terytorialnego nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
2. Radni samorządu terytorialnego korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.
3. Radni samorządu terytorialnego nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych decyzji.
Artykuł 6
1. Radni samorządu terytorialnego pełnią funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
2. Radni samorządu terytorialnego nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
Artykuł 7
1. Radni samorządu terytorialnego są odpowiedzialni przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
2. Radni samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć. Zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
3. Radni samorządu terytorialnego składają sprawozdanie ze swojej działalności zgodnie zasadami określonymi w przepisach szczególnych, w tym w statutach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Radni samorządy terytorialnego respektują zakazy i ograniczenia przewidziane przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.
Artykuł 8
1. Radni samorządu terytorialnego udzielają obywatelom wyczerpujących informacji realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami wspólnot lokalnych.
2. Radni samorządu terytorialnego zobowiązani są do udzielania rzetelnych, uczciwych dokładnych informacji o pełnionej funkcji przedstawicielom mediów.
3. Radni samorządu terytorialnego zobowiązani są do nie ujawniania informacji poufnych, ani nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po j ej zakończeniu .
Artykuł 9
1. Radni samorządu terytorialnego zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.
2. Radni samorządu terytorialnego nie podejmują działań które mogłyby zachęcić innych łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.
3. Radni samorządu terytorialnego podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach, kursach itp. w zakresie działania samorządu terytorialnego.
Artykuł 10
l.2.W kontaktach z obywatelami radni samorządu terytorialnego zachowują się uprzejmie,pomocni i Ŝyczliwi, dbają o dobre stosunki międzyludzkie. Radni samorządu terytorialnego dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej,miejscu pracy i poza nim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 11
1.
Radni samorządu terytorialnego zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
2.
Przewodniczący organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego upowszechniają zasady zawarte w Kodeksie wśród radnych, wspólnoty samorządowej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim wartości i zasad.

Źródła

bip.malopolska.pl

zdjęcie strona chrzanow.pl

Script logo